Obsah

Obsah učebnice je rozdělen do dvanácti kapitol členěných na podkapitoly a sekce praktických postupů.

Učebnice má celkem 302 stran a obsahuje 389 číslovaných obrázků.

I. Mapy jako reprezentace světa 
1.1 Kartografie, mapa
1.2 Od reality k mapě
1.3 Další kartografické pojmy
1.3.1 Referenční plochy
1.3.2 Velikost země
1.3.3 Souřadnice
1.3.4 Významné křivky na kulové ploše
1.3.5 Měřítko
1.4 Původní a odvozené mapy
1.5 Projektová příprava mapy
1.6 Software v počítačové kartografii
ESRI ArcGIS
QGIS
OCAD

II. Data pro tvorbu map 
2.1 Datové modely v GIS a kartografii
2.1.1 Rastrová data
2.1.2 Vektorová data
2.1.3 Srovnání rastrových a vektorových geodat
2.1.4 Databáze
2.2 Metadata
2.2.1 Standardy metadat
2.3 Autorská práva v kartografii a geoinformatice
2.4 Národní zdroje geodat
2.4.1 Data poskytovaná Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním
2.4.2 ArcČR 500
2.4.3 Další tematická data
2.5 Mezinárodní zdroje geodat
2.5.1 OpenStreetMap
2.5.2 Natural Earth Data
2.5.3 U.S. Geological Survey (USGS)
2.5.4 ArcGIS Living Atlas
2.5.5 Evropská environmentální agentura
2.5.6 Další geodata

III. Kartografická zobrazení 
3.1 Kartografická zobrazení
3.1.1 Kartografické zkreslení
3.1.2 Dělení zobrazení
3.1.3 Přehled vybraných zobrazení
3.1.4 Zobrazení z elipsoidu
3.1.5 Dvě hlavní zobrazení používaná v ČR
3.2 Volba kartografického zobrazení
3.2.1 Účel a měřítko mapy
3.2.2 Tvar, velikost a poloha území
3.2.3 Další faktory
3.2.4 Zobrazení pro Česko
Kartografická zobrazení v ArcGIS
Kartografická zobrazení v QGIS
Kartografická zobrazení v OCAD
Databáze souřadnicových systémů
Práce se zobrazeními v dalších programech

IV. Polohopis 
4.1 Figurální značky
4.2 Liniové značky
4.3 Areálové značky
4.4 Tvorba značkového klíče
4.5 Značkový klíč vybraných prvků polohopisu
4.5.1 Povrch
4.5.2 Hydrografie
4.5.3 Dopravní infrastruktura
4.5.4 Hranice
4.5.5 Zástavba a sídla
Tvorba značkového klíče v ArcGIS
Tvorba vlastního písma jako
základu značkového klíče
Tvorba značkového klíče v QGIS
Tvorba značkového klíče v OCAD

V. Výškopis 
5.1 Nadmořská výška a výškové
souřadnicové systémy
5.1.1 Nadmořská výška
5.1.2 Důležitost výškového systému
5.1.3 Problém průběhu geoidu
5.1.4 Problém jedné mořské hladiny
5.1.5 Výškové systémy
5.1.6 Jednotky pro určování výšek
5.2 Zdroje a metody získání výškopisných dat
Data pro reprezentaci a vizualizaci výškopisu
Práce s výškopisnými daty v ArcGIS
Práce s výškopisnými daty v QGIS
Práce s výškopisnými daty v OCAD
5.3 Metody znázornění výškopisu
5.3.1 Výškové body a kóty
5.3.2 Orografické čáry
5.3.3 Vrstevnice
5.3.4 Barevná hypsometrie
5.3.5 Šrafy
5.3.6 Stínování
5.3.7 Skalní kresba
5.3.8 Výběr a kombinace metod znázornění výškopisu
Vizualizace výškopisu v ArcGIS
Vizualizace výškopisu v QGIS
Vizualizace výškopisu v OCAD

VI. Metody tematické kartografie 
6.1 Přehled metod
6.1.1 Kartodiagramy
6.1.2 Intenzitní barvy
6.1.3 Metoda teček
6.1.4 Povrchy
6.1.5 Anamorfní mapy
6.1.6 Kombinace metod
Tematické mapy v ArcGIS
Tematické mapy v QGIS
Tematické mapy v OCAD
6.2 Volba metody
6.3 Klasifikace dat do tříd
6.3.1 Manuální klasifikace dat
6.3.2 Rovnoměrné intervaly
6.3.3 Definování šířky intervalu
6.3.4 Metoda kvantilů
6.3.5 Metoda přirozených zlomů
6.3.6 Geometrické intervaly
6.3.7 Metoda směrodatné odchylky

VII. Kartografická generalizace 
7.1 Metody kartografické generalizace
7.1.1 Abstrakce
7.1.2 Výběr
7.1.3 Generalizace kvantitativních a kvalitativních charakteristik
7.1.4 Geometrická generalizace
7.1.5 Kresba přes míru
7.1.6 Posun
7.2 Harmonizace
7.3 Generalizace jednotlivých prvků mapy
7.3.1 Krajinný kryt – vegetace a vodní plochy
7.3.2 Vodní toky
7.3.3 Hranice
7.3.4 Silnice a železnice
7.3.5 Zástavba a sídla
7.3.6 Generalizace výškopisu
7.3.7 Generalizace popisu
Generalizace v ArcGIS
Generalizace v QGIS
Generalizace v OCAD

VIII. Barvy 
8.1 Reprezentace barev v počítačové grafice
8.1.1 Barevný model RGB
8.1.2 Barevný model CMYK
8.1.3 Barevné modely HSV a HSL
8.1.4 Aby bílá bílá byla: barevné prostory, převody barev, kolorimetrie a další
8.2 Vnímání a působení barev
8.3 Barvy na mapách
8.4 Barevná schémata a stupnice
8.4.1 Barevná schémata
Kde vybrat barvy
8.4.2 Barevné stupnice
Kde vzít barvy
Vlastní barvy v RGB, HSV a CMYK
Z barvy do černobílé
Není černá jako černá
Barvy v ArcGIS
Barvy v QGIS
Barvy v OCAD

IX. Písmo a popis 
9.1 Písmo
9.1.1 Příklady písem ve světě
9.1.2 Anatomie a parametry písma
9.1.3 Písmo v počítači
Kde vzít písma?
9.1.4 Charakteristiky vybraných druhů písma
9.2 Popis mapy
9.2.1 Psaní geografických názvů
9.2.2 Standardizace geografických jmen na území Česka
Databáze geografických jmen
9.3 Výběr písma
9.4 Umísťování popisu
9.4.1 Popis bodových prvků
9.4.2 Popis liniových prvků
9.4.3 Popis plošných prvků
9.4.4 Zkracování popisků
Písmo a popisky v ArcGIS
Písmo a popisky v QGIS
Písmo a popisky v OCAD
9.5 Sazba delších textů
9.5.1 Řádky, sloupce a odstavce
9.5.2 Hladká sazba

X. Design map 
10.1 Základní principy vizuálního designu
10.2 Prvky mapového listu
10.2.1 Rozměr mapového listu
10.2.2 Název mapy
10.2.3 Hlavní a vedlejší mapové pole
10.2.4 Legenda
10.2.5 Mapové sítě a rám mapy
10.2.6 Směrovka
10.2.7 Měřítko
10.2.8 Tiráž
10.2.9 Další prvky mapového listu
10.3 (Nejen) designové zásady obecně
10.4 Mapové styly
Mapový list a jeho prvky v ArcGIS
Mapový list a jeho prvky v QGIS
Mapový list a jeho prvky v OCAD

XI. Tisk map 
11.1 Příprava mapových výstupů
11.1.1 Pracovní postup tvorby mapy
11.1.2 Rozložení tiskového výstupu
11.1.3 Formáty mapových výstupů
11.1.4 Zpracování tiskových dat (RIP)
11.1.5 Materiály pro tisk
11.2 Techniky tisku map
11.2.1 Ruční kresba
11.2.2 Dřevořez
10.2.3 Mědiryt
10.2.4 Litografie
10.2.5 Ofset
11.2.6 Digitální tisk
11.2.7 Sítotisk
11.2.8 Další tiskové techniky
11.3 Zpracovatelské práce
Export mapových výstupů z ArcGIS
Export mapových výstupů z QGIS
Export mapových výstupů z OCAD

XII. Mapy na webu 
12.1 Klasifikace elektronických map
12.2 Mapy na webu
12.3 Specifika kartografické tvorby pro elektronické mapy
ArcGIS Online
Webové mapy v QGIS
OCAD Internet map